រំលឹករឿងចាស់ក្រុមជិះម៉ូតូកម្សាន្ត ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិត ដោយសារ អ្នកបើកបរ ស្រវឹង

21-Feb-2020 10:38 am (77 Views)

ក្រុមជិះម៉ូតូកម្សាន្ត ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិត ដោយសារ អ្នកបើកបរ ស្រវឹង ដេញបុក។

 

 

Source: Youtube

Aliexpress WW

Other News
 
top