បើមានកុំព្យូទ័រមាន RAM មានទំហំ 2TB តើអាចបើក​ Chrome Browser Tab បានប៉ុន្មាន?

17-Feb-2020 10:58 am (58 Views)

ទស្សនាការបើ Chrome Browser Tab ជាមួយនឹង RAM ទំហំ 2TB។

 

 

Source: Youtube

Aliexpress WW

Other News
 
top