មកមើលពីកាផលិតរថយន្ត Mercedes-Benz VISION AVTR

11-Feb-2020 10:45 am (137 Views)

នៅពីក្រោយការផលិតរថយន្ត Mercedes-Benz VISION AVTR ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿង Avatar ការគិតការ Design ពិតជាប្រណិត។

 

 

 

Source: Youtube

Aliexpress WW

Other News
 
top